Vårdinnehåll och arbetssätt

Vårt arbete vilar på evidensbaserade metoder och beprövad kunskap och erfarenhet. Vardagen bygger på en miljöterapeutisk grund utifrån masterschema och aktiviteter.

I grund och botten handlar all vård om möten mellan individer som samarbetar utifrån förståelse, respekt och intresse för varandra.

Våra behandlingskonferenser, bygger på systemteori och språksystemisk teori, med delaktiga klienter - vilket skapar en djupare förståelse för individen, vilka arbetssätt, metoder och strategier som svarar mot klientens behov men också vilka mål som är lämpliga. En viktig del är att klienten förstår sitt sammanhang, planering och vad som är viktigt för framgång.

Alla mål med klienten sätts utifrån vår egen unika problem- och behovsanalys, för tydliga och konkreta arbetssätt och resultat.

Målen följs upp tillsammans med klient och kontaktperson varje vecka - med fokus på framgångsfaktorer och hinder.

Det är viktigt att individen känner trygghet med oss. Genom att kombinera tydliga ramar, genuin omsorg och aktiviteter försöker vi minska behovet av inneliggande vård.

Rutiner utgör grunden för vårt kvalitetsarbete och är förutsättningen för likriktat arbetssätt.

Målet är alltid en högre funktionsnivå och bättre psykisk hälsa för individen.


På Fritslavägen boende har vi bred kompetens och vi strävar efter ett berikande och inkluderande arbetssätt.

Vi har:

Familjebehandlare

Terapeuter - Lifespan integration therapy.

Sjuksköterskor

Psykolog

Mentalskötare

Socialpedagoger

Pedagog

Efteråt...

Den kunskap vi har om klienten ska inte stanna hos oss. Våra handledare och utbildare kan genom konsultation eller handledning vara behjälpliga, med att skapa förutsättningar för ett fortsatt gott omhändertagande av individen på mottagande enhet.

Vi kommer gärna ut till efterföljande enhet, för att säkerställa kontinuitet i vården

Verktyg och metod

För bästa samarbete och nytta använder vi samma språk, skalor och skattningar som psykiatrin men utgår från brukarens egna mål och förmågor.

Vi gör egna riskanalyser men ser gärna att vi får ta del av psykiatrins underlag.

För största möjliga trygghet och balans använder vi lågaffektivt bemötande, defusing och ändamålsenliga lokaler för att individen ska känna sig trygg och stöttad. Vi anpassar även byggnaden om sådana åtgärder hjälper klienten.

Lifespan integration therapy (LI) - är en mjuk behandlingsmetod, som syftar till att stabilisera individen, och skapa förutsättningar för fortsatt behandling. LI var i grunden inriktad mot PTSD, utan att reaktivera trauma, och är idag godkänd för missbruk, ångest med flera tillstånd. Metoden har också protokoll inriktade mot relationer, såväl konfliktfyllda som de med svag anknytning. 

Idag har vi en godkänd behandlare med tre under utbildning klara 2023. Under 2024 är målsättningen att all personal slutför LI-utbildningen.

BVC (Bröset Violence Checklist) är ett av flera verktyg vi använder för att öka chanserna att tidigt förutse och förbygga våldsamt eller utagerande beteende.